Image

Nadačné fondy Nové bývanie, Zriadenia domova a Novorodenci


V rámci Nadácie Hniezdo na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede a správnej rady nadácie vznikli 3 nadačné fondy: Nové bývanie, Zriadenia domova a Novorodenci.

Výlučným cieľom troch nadačných fondov je podpora rodín, ktorá sa uskutoční prostredníctvom nadácie, ktorej jediným zakladateľom je mesto Dunajská Streda. Základnou podmienkou, aby obyvateľ Dunajskej Stredy mohol získať podporu, je podanie písomnej žiadosti nadácii, pretože iba na základe toho je možné vyplatiť finančnú pomoc. Na samotnú podporu nie je právny nárok a môže o ňu požiadať iba fyzická osoba.

Podpora pri nadačnom fonde Nové bývanie sa vzťahuje na stavbu na bývanie (rodinný dom, bytový dom), na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Fond poskytuje podporu na novopostavené stavby na bývanie.

Podporu možno žiadať po uplynutí 18 mesiacov, najneskôr však do 5 rokov odo dňa prihlásenia na trvalý pobyt v danej stavbe na bývanie.

Výška podpory na rodinný dom je 20 € za m2, na bytový dom 15 € za m2 obytnej plochy.

Výška podpory v prípade žiadateľov, ktorí sú držiteľmi platnej Vernostnej karty, môže byť navýšená na 30 € za m2 obytnej plochy.

Pokiaľ má žiadateľ manžela/manželku, druha/družku, alebo bývajú s ním v spoločnej domácnosti ďalšie vyživované osoby, o príspevok môže požiadať iba v prípade, ak sa všetci prihlásia na trvalý pobyt v stavbe na bývanie, na ktorú sa vzťahuje podpora.

Pre nadačný fond platí, že výška podpory sa zvyšuje o 10 % za každú maloletú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom.

Podpora sa vzťahuje na stavbu na bývanie (rodinný dom, bytový dom), na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Fond poskytuje podporu na staršie stavby na bývanie.

Podporu možno žiadať po uplynutí 18 mesiacov, najneskôr však do 5 rokov odo dňa prihlásenia na trvalý pobyt v danej stavbe na bývanie.

Výška podpory na rodinný dom je 20 € za m2, na bytový dom 15 € za m2 obytnej plochy.

Výška podpory v prípade žiadateľov, ktorí sú držiteľmi platnej Vernostnej karty, môže byť navýšená na 30 € za m2 obytnej plochy.

Pokiaľ má žiadateľ manžela/manželku, druha/družku, alebo bývajú s ním v spoločnej domácnosti ďalšie vyživované osoby, o príspevok môže požiadať iba v prípade, ak sa všetci prihlásia na trvalý pobyt v stavbe na bývanie, na ktorú sa vzťahuje podpora.

Pre nadačný fond platí, že výška podpory sa zvyšuje o 10 % za každú maloletú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom.

Nadačný fond Novorodenci podporuje mladé páry s novorodencami.

Príspevok pre novorodenca je jednorazová suma, ktorej výška je 100 EUR na dieťa

Pri tomto nadačnom fonde do okruhu oprávnených osôb na podporu patria pokrvná matka alebo otec, adoptívny rodič alebo poručník dieťaťa, ktorý je držiteľom platnej Vernostnej karty mesta Dunajská Streda.

Úplné a presné podmienky získavania podpory z nadačných fondov Nadácie Hniezdo sú dostupné tu.